اخبار میتا

04/20
1398

دریافت گواهینامه ارزیابی امنیتی میتا

میتا موفق به دریافت گوهینامه ارزیابی امنیتی EAL-1 از سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شد.