انتقال دهنده DNS

ماژول انتقال دهنده DNS

  • قابلیت استقرار در شبکه به عنوان سرور DNS اصلی
  • قابلیت تعریف انواع رکوردهای DNS
  • قابلیت رونویسی میزبان ها
  • قابلیت رونویسی دامنه ها
  • پشتیبانی از DNSSEC
  • قابلیت تعریف سطوح دسترسی جهت استفاده از سرور