Fail over / load balancing

ماژول Fail over / load balancing

 • قابلیت مدیریت بروز خطا و تقسیم بار بر اساس دروازه‌ها و سرویس دهنده‌های داخل شبکه
 • قابلیت گروه‌بندی دروازه‌ها
 • قابلیت اولویت‌بندی دروازه‌های یک گروه
 • قابلیت استفاده همزمان از چند دروازه ( Load Sharing )
 • قابلیت همگام‌سازی ( Sync ) بین چند دستگاه میتا جهت پیاده‌سازی مدیریت بروز خطا (Failover)
 • استفاده از پارامترهای ارزیابی شامل: Down بودن دروازه، درصد Packet Loss، حداکثر میزان تاخیر و یا ترکیب چند پارامتر
 • قابلیت تقسیم بار بین سرورهای داخلی جهت ترافیک ورودی به منطقه Zone)Inter) و یا DMZ
 • قابلیت اختصاص گروه دروازه‌ها در قواعد فایروال
 • قابلیت اختصاص گروه دروازه‌ها برای هر واسط
 • قابلیت تعریف دروازه‌ها به عنوان جایگزین دروازه اصلی
 • قابلیت ویرایش هر کدام از پارامترهای کنترلی فوق
 • قابلیت مشخص کردن پارامترها جهت همگامسازی
 • پارامتر ارزیابی توسط: ICMP,TCP,HTTP,HTTPS,SMTP
 • قابلیت تعریف واسط مورد استفاده بین دو دستگاه جهت همگامسازی